Sociale viceværter & brugen af tjenesteboliger på AktivKollegiet


Hvilke typer tjenesteboliger er der på AktivKollegiet (AK)?

Der er flere typer tjenesteboliger på AK. I øjeblikket er der to større lejligheder, der primært udlejes til ledere og deres familier. Vi arbejder på at udvide med en tredje. Derudover er der en række enkeltværelser (lejeboliger), der udlejes til forskellige mennesker, der har valgt at bo på AK enten i en periode eller i en årrække (se faktaboks om tjenesteboliger s3).

Hvad er formålet med at have tjenesteboliger?

Vores overordnede mål om at skabe et landsbylignende miljø omkring AK handler først og fremmest om, at danne et fysisk og psykisk stimulerende og livskvalitets-fremmende miljø for de af vores beboere, der befinder sig i det, vi kalder for grænselandet imellem psykiatri og socialpædagogik. På mange måder er de fastboende beboere bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AK af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.
Tjenesteboliger generelt, er typisk møntet på ledere som hele året (undtagen i ferier) er til rådighed uden særskilt betaling for løsning af alle slags opgaver, der ikke er skemalagte i forvejen. F.eks ved strømsvigt, varmesvigt, udstrømmende vand, brand, hærværk, indbrud, uønskede gæster, hastende henvendelser fra myndigheder etc.

Ildsjæle

I vores sammenhæng er brugen af tjenesteboliger sammenlignelig med folkekirkens brug af præsteboliger. Her forventes det, at præsten spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet som sjælesørger, når behovet melder sig, og som bærer af kulturel og medmenneskelig kapital, der står til rådighed firetyvesyv for menigheden og lokalsamfundet i øvrigt (Kirkeministeriet 1998, s 58-61). Til forskel fra præsterne er vores arbejde ikke et kald fra gud, men derimod båret af ildsjæles faglige og menneskelige vilje til at gøre en stabil og vedvarende forskel for udsatte mennesker. Også når andre ansatte har fri.

Sociale viceværter

En anden inspiration for os, af nyere dato, er, kommunernes brug af såkaldte ”sociale viceværter” i udsatte boligområder. Det er typisk mennesker, der bor og arbejder i lokalmiljøet og som står til rådighed og ser efter særligt udsatte mennesker i nabolaget (Larsen et al 2017). På samme måde bor og arbejder nogen af vores ansatte det samme sted og udgør således en stabil menneskelig faktor, man altid kan henvende sig til, når tingene bliver svære. Pædagogfagligt er vi inspirerede af Partial reparenting og Community Psychology som den positive betydning, det har at have signifikante andre tæt på, samt indgå i fællesskaber med.

Hvem bor på AK

Vi huser på lejebasis en ung familie med to små børn, der begge er ansat som medarbejdere og lederen af AK bor ligeledes på stedet med to hunde og passion for alt hvad der vokser og gror. Udover det, huser vi på lejebasis en del unge mennesker fra andre europæiske- samt oversøiske lande, der befinder sig på AK i længere eller kortere perioder i studiesammenhæng. De er praktikanter (Erasmus, Det nødvendige seminarium) eller frivillige i den såkaldte ”Workaway” ordning. Derudover har vi flere ældre beboere, der også lejer sig ind i enkelt eller dobbeltværelser. Vi vægter også at mindst et ledigt værelse står klar til akut-behov. For eksempel har vi flere gange kunne stille en bolig til rådighed med dags varsel, hvis en fraflyttet tidligere beboer pludselig befandt sig i en udsat position uden tag over hovedet. Det er vigtigt for os at kunne vedblive med, at stå som en fast base i de menneskers liv, vi har været i berøring med igennem årene.

Vores fastboendes roller er mangfoldige

Fra kreative indslag i dagligdagen til planlægning af arrangementer og festivitas ved specielle lejligheder og højtider. De fastboende lægger mange kræfter i flere af de plejekrævende tiltag, vi har gang i på AK. For eksempel passer de den økologiske grønsagsdyrkning i højbede-, anlægs-og gartner arbejde på grunden-, honning produktion fra egne bistader osv.
Det er dem, der bidrager til en livsverden, der emmer af almindelige og hverdagsagtige foretagender som for eksempel at spise i spisesalen om morgenen medbringende strikketøj, hunde og børn. Det, at de lever deres hverdagsliv tæt på de mere eller mindre anbragte borgere, gør, at atmosfæren på AK præges af meget andet end fokus på de psykosociale problemstillinger mange af borgerne i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogikken har at forholde sig til.  

Kilder

Finansministeriet 2006, Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger, Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24
http://emph.dk/media/45507/6_51_3_3.pdf [hentet 5.2.19]

Kirkeministeriet 1998, Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/fremtidenspraest/frp2005.pdf [hentet 5.2.19]

Larsen, Kristine; Kjeldsen, Lasse; Bernth Ahrenkiel, Stephanie 2017, ”SOCIALE VICEVÆRTER – en effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser”. Center for Boligsocial Udvikling.
https://viden.sl.dk/media/9066/sociale-vicevaerter.pdf [hentet 5.2.19]

Moderniseringsstyrelsen 2018.PAV- Personale Administrativ Vejledning
https://pav.modst.dk/naturalydelser/ [hentet 5.2.19]

Rigsrevisionen 2009. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1879792/a102-09.pdf [hentet 5.2.19]

Rigsrevisionen 2010. Beretning til Statsrevisorerne om statens forvaltning af tjeneste- og lejeboliger
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1828311/8-2009.pdf [hentet 5.2.19]

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger, 2011.
https://www.fsl.dk/media/1472/vejledning-om-tjenesteboliger.pdf [hentet 18.1.19]

 

Fakta om tjeneste/lejeboliger


Tjenestebolig

En tjenestebolig er karakteriseret ved, at den ansatte har pligt til at bo i boligen, så længe pågældende er ansat i stillingen (beboelsespligt), og pligt til at flytte fra boligen, når tjenesten ophører, eller hvis den pågældende forflyttes (fraflytningspligt). Beboelses- og fraflytningspligten skal fremgå af følgeskrivelsen til ansættelsesbrevet (Moderniseringsstyrelsen PAV 2018, stk 20.3.1.1.)
Forudsætningen for at tildele en ansat en tjenestebolig er, at det af hensyn til tjenestens udførelse skønnes nødvendigt, at den ansatte uden for den egentlige arbejdstid udfører arbejde på eller ved tjenestestedet. Det vil fx være tilfældet, hvor den ansatte skal føre effektivt tilsyn med den virksomhed, han leder eller overvåger (Ibid stk 20.3.1.2.)

Lejebolig

En lejebolig er karakteriseret ved, at den ansatte ikke har beboelsespligt, men har pligt til at flytte ud af boligen, når ansættelsesforholdet ophører, eller hvis pågældende forflyttes (fraflytningspligt) (ibid stk 20.3.2.1.)
Tildeling af en lejebolig er et tilbud til den ansatte. Det er derfor forudsat, at der indgås aftale om lejeforholdet med den ansatte. I aftalen optages også eventuelle særlige vilkår for benyttelsen af boligen (ibid stk 20.3.2.2.)

Regelgrundlag

For beboelse af skolens boliger gælder samme regler som for statens tjenestemænds tjeneste- og lejeboliger. Reglerne er beskrevet i Finansministeriets ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006. Tjeneste- og lejeboliger efter disse regler er ikke omfattet af lejeloven.

Sammenhænge hvor tjeneste- og lejeboliger til ansatte også benyttes

Forstander- og medarbejder boliger er oftest tjenesteboliger på f.eks. højskoler, landbrugsskoler, efterskoler og husholdningsskoler, men også statslige og kommunale arbejdsgivere har et antal tjenesteboliger. Ifølge Rigsrevisionens beretning om statens forvaltning af tjeneste og lejeboliger, 2010, stiller staten et antal tjeneste og lejeboliger til rådighed for sine ansatte. Disse forvaltes næsten alle af forsvars-, miljø- og justitsministeriet (Rigsrevisionen 2010, s2). Folkekirken råder desuden over et stort antal tjeneste og lejeboliger som præsteboliger (Rigsrevisionen 2009, s4)

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636