Pædagogiske Tilgange

Vores tilgang er community (fællesskab) baseret og vores metoder er relationel, socialfærdighedstræning, low arousal, ressourceorienteret, anerkendende og arbejdet med SMART mål.

Ressource orienteret tilgange

En ressource orienteret tilgang på botilbuddet Aktivkollegiet, er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger, i forhold til beboerens udvikling.

Alle beboere i botilbuddet besidder færdigheder, som de mestrer i højere eller lavere grad end de øvrige beboere. Derfor forsøger vi, så vidt muligt og mest hensigtsmæssigt, at skabe tryghed og fællesskabsfølelse i beboergruppen, som gør at vi kan henvise en beboer, der har brug for hjælp, til en beboer, der vil være i stand til at yde den ønskede hjælp på en ordentlig måde.

Hjælpen kan bestå af alt, lige fra hjælp til at betjene en mobiltelefon, hjælp til at købe en pladsbillet i toget, hjælp til at finde tilbud i netto, hjælp til at logge ind på sundhed.dk, hjælp til at flytte møbler eller hjælp til at sige til og fra.

Via den ressource orienterede tilgang får vi fremhævet de enkelte beboeres færdigheder – både over dem selv og for fællesskabet.

Den beboer der yder hjælpen, får en succesoplevelse med at løse den omtalte opgave, og oplever samtidig glæden ved at kunne hjælpe andre, og bidrage til fællesskabet. Hermed styrkes den enkelte beboers sociale færdigheder, selvværd og selvtillid.

Beboeren der modtager hjælpen bliver ligeledes bevidst om den anden beboers ressourcer og kan via disse opleve en større uafhængighed af personalet, hvilket bidrager til fællesskabsfølelsen samt anerkendelsen af hinanden.

Anerkendende – og relations pædagogisk tilgang

En relations pædagogisk tilgang på botilbuddet Aktivkollegiet i Hellebæk er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.
En anerkendende tilgang på botilbuddet Aktivkollegiet i Hellebæk er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Relationer og anerkendelse

Relationer og anerkendelse er et redskab i det pædagogiske arbejde på botilbuddet Aktivkollegiet i Hellebæk, som handler om at skabe områder af fælles opmærksomhed. Som relations kompetente pædagoger/medarbejdere møder vi beboeren der, hvor de er i forhold til deres personlige og sociale handlekompetencer. Vi tager ansvaret for at etablere mødet, og vi justerer vores opmærksomhed i forhold til beboerens niveau og kompetencer.

Kvaliteten af samspillet i det pædagogiske rum mellem beboer og os som pædagoger er altafgørende for, at vi kan være en samarbejdspartner i beboerens udvikling og læring. Det pædagogiske møde bygger på positivitet og anerkendelse, som vi mener åbner for glæden, stimulerer de positive oplevelser og støtter beboeren i deres udvikling. Jf. Low arousal og indlæring

En anerkendende tilgang på botilbuddet Aktivkollegiet i Hellebæk defineres som en respektfuld tilgang til andre menneskers liv, livsforståelser og livshåndteringer, uden bedømmelser, men med fokus på den andens intentioner. Det pædagogisk anerkendende møde handler for os, om at respondere på beboerens intentioner og initiativer. Det er at se og vise at man ser det beboeren vil, og forsøger, og det beboeren oplever som vigtigt. Anerkendelse er ikke ros eller andre former for bedømmelse af beboerens præstationer. Et anerkendende møde er et møde, hvor også det svære ses og bemærkes, men med grundlæggende respekt.

For i nogle situationer er negligering af folks problemer ikke at tage dem alvorligt. Jvf. Jacob Mosgaard

For at kunne være anerkendende, skal vi kunne sætte os i den andens sted for en stund. Vi skal indbyrdes kunne rumme hinandens forskelligheder. Vi skal kunne anerkende hinanden og være åbne overfor, at vi kan have to forskellige udgangspunkter og opfattelser af samme situation.

Dette indebærer at vi kontinuerligt arbejder med selvrefleksion og afgrænsning. Disse stiller krav til, at vi selv tager ansvar for os selv, samt at vi er i stand til at lære af og reflektere over os selv i relationen. Jf. Månedlig supervision i reflekterende team.

Vi har et fagligt ansvar for relationen

Når det handler om en pædagog-beboer relation, er det pædagogen der har ansvaret for kvaliteten af relationen. Vi forstår at magten til at definere relationens regler, hvad der er rigtig og forkert, hvad der er legitimt, normer osv ligger hos pædagogen/medarbejderen.