Tilbuddets værdigrundlag og målsætning

Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne?

Når borgeren er faldet til i de nye omgivelser tages handleplanen op sammen med kontaktpersonen. Dette kan være efter en uge eller efter 3 måneder. Dette afgøres af den konkrete situation borgeren står i. Tempoet aftales med myndighedssagsbehandler ved indskrivning. Dog senest efter 3 måneder. Borgeren og kontaktpersonen fastlægger på møde om handleplaner mindre opnåelige delmål, der tager udgangspunkt i de overordnede handleplansmål. Der arbejdes ikke nødvendigvis med alle målene på en gang. Der tages udgangspunkt i borgerens motivation, energi og faktiske muligheder. Udviklingsplaner laves af borgeren og sammen med borgeren.

Udviklingsplanen revideres jævnligt på møder med borgeren. På personalemøder kvalificeres udviklingsplanen og målsætningerne. De faglige tilgange og metoder foldes ud sådan at kontaktpersonen får en god værktøjskasse med ud til at støtte borgeren i at opnå sine mål. Det aftales i personalegruppen hvordan hele det øvrige personale kan støtte op omkring borgerens målsætninger.

Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen?

Vi gennemgår jævnligt alle beboeres udvikling. Alle beboere har en kontaktperson som løbende drøfter med borgeren hvordan det går med målopfyldelsen. Der udarbejdes en statusrapport hvert år eller hvert halve år alt efter hvilke aftaler der foreligger med myndigheden.